Форумы для юристов

5 жовтня 2020 року на сайті всеукраїнського інтернет-ресурсу «Судова-юридична газета» з’явилася публікація — «Суддів апеляційного суду притягнули до відповідальності за недбалість при розгляді кримінальної справи». Журналіст інтернет-газети Вячеслав Хрипун безапеляційно «притягнув» суддів Сумського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності, незважаючи на те, що рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, на яке у своїй статті посилається видання, наразі оскаржується суддями Сумського апеляційного суду до Вищої ради правосуддя.

Зважаючи на авторитетність видання, в якому поширена інформація, Сумський апеляційний суд вносить роз’яснення щодо суті та обставин справи. 7 вересня 2020 року Друга дисциплінарна палата ВРП справді прийняла рішення про притягнення суддів Сумського апеляційного суду В.Б. Олійника, В.В. Матуса та В.Ю.Рунова до дисциплінарної відповідальності за «грубу недбалість» при здійсненні ними у 2017-2018 роках апеляційного перегляду вироку Ямпільського районного суду Сумської області, яким голову однієї із сільських рад району було виправдано за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди та визнано винним у службовому підробленні документів. Оскільки місцевий суд допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, а його висновки не відповідали фактичним обставинам справи, колегія суддів апеляційного суду скасувала вирок суду першої інстанції та направила справу на новий судовий розгляд.

Після відповідного рішення Сумського апеляційного суду, а саме 10 серпня 2018 року, особа звернулася до дисциплінарного органу судової гілки влади зі скаргою на дії суддів апеляційного суду. Друга дисциплінарна палата ВРП відповідно до строків, визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя», мала розглянути скаргу протягом 60 днів, проте прийняла рішення про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності лише через 2 роки.

Звісно, з таким рішенням судді Сумського апеляційного суду не погодилися і подали до Вищої ради правосуддя скарги на рішення дисциплінарної палати, оскільки ним суддів апеляційного суду фактично було притягнено до відповідальності за неоднозначну судову практику та колізії у вітчизняному законодавстві, а висновки та «рекомендації» дисциплінарного органу йдуть в розріз з вимогами кримінального процесуального закону, а також сталої судової практики Верховного суду, про що було зазначено в скаргах суддів до Вищої ради правосуддя на рішення Другої дисциплінарної палати ВРП.

Крім того, поза увагою членів дисциплінарної палати ВРП залишився той факт, що під час нового судового розгляду зазначеного кримінального провадження між обвинуваченим та прокурором була затверджена угода про визнання особою вини, після чого сам скаржник звернувся до ВРП з проханням не розглядати його скаргу, подану на суддів Сумського апеляційного суду. Дані обставини ставлять під сумнів законність первинного рішення суду першої інстанції, за скасування якого Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягла суддів Сумського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності.

Ко мне иногда обращаются клиенты, которые занимаются переводами книг и статей зарубежных авторов на русский язык. Обращения происходят на разных стадиях: как на этапах установления отношений с авторами оригинальных произведений, так и на этапах общения с издательствами.

Сегодня расскажу, какие шаги необходимо предпринять перед началом перевода, какие права возникают у переводчика, как правильно оформить отношения с автором оригинального произведения и что поможет при передаче перевода в издательство.

Как нам известно, любое использование произведения (за некоторыми не интересными нам сейчас исключениями) должно осуществляться с согласия автора или иного правообладателя. Такое согласие обычно выражается через лицензионный договор, в котором стороны оговаривают, в том числе и способы, которыми будет использовано произведение.

Согласно подп.9) п.2. ст.1270 ГК РФ, перевод является одним из способов использования произведения. Следовательно, для осуществления перевода необходимо согласие автора или правообладателя. Кстати, следует отметить, что автор не всегда может являться правообладателем произведения. Часто встречаются случаи, когда автор отчуждает исключительное право на произведение, например, в пользу издательства. В этом случае о разрешении на перевод необходимо будет договариваться уже с издательством, которому принадлежит исключительное право на исходное произведение.

Таким образом, первым шагом переводчику необходимо выяснить, кто является правообладателем исходного произведения.

Затем необходимо обратиться к правообладателю (или к самому автору, если он не передавал никому права) с предложением о заключении соответствующего лицензионного договора. Стоит помнить, что подписание лицензионного договора не всегда означает расходы для переводчика. Да, конечно, в большинстве случаев разрешения на перевод выдаются за деньги. Но бывает и так, что стороны договариваются о бесплатном разрешении. Закон допускает безвозмездность лицензионных договоров.

Так как мы говорим о переводе произведений с других языков на русский, то, скорее всего, автор или иной правообладатель окажется резидентом другого государства. Этот факт внесет в Ваш договор международный элемент. Это означает, что в таком договоре сторонам следует оговорить применимое право и установить суд, который будет рассматривать спор, если он возникнет у сторон. Я рекомендую выбирать право РФ. Современные нормы российского законодательства об интеллектуальной собственности ничем не уступают по качеству европейским, например.

Заключая лицензионный договор, помимо существенных условий, свойственных подобным договорам, необходимо также обратить внимание на гарантии лицензиара (правообладателя).

Я рекомендую в такие договоры включать пункты с гарантиями о том, что право использования произведения путем перевода не было ранее предоставлено другим лицам на условиях исключительной лицензии.

Как известно, если правообладатель заключил ранее с кем-либо договор о предоставлении права использования произведения путем перевода на тот же язык на условиях исключительной лицензии, то он (правообладатель) уже не вправе заключать подобные договоры с другими лицами. Отследить каким-либо образом, был ли такой договор – невозможно. Поэтому рекомендуется использовать механизм заверения об обстоятельствах, предусмотренный ст.431.2. ГК РФ. Если правообладатель дал переводчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для договора, то он будет обязан возместить переводчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

Другими словами, если вдруг выяснится, что правообладатель не вправе был предоставлять переводчику право на перевод, то убытки переводчика будут возмещены.

После того, как договор на перевод с автором оригинального произведения подписан, можно приступать к переводу.

Согласно ст.1260 ГК РФ, переводчику принадлежат авторские права на осуществленный им перевод. Как мы помним, авторские права включают в себя как личные неимущественные права, так и имущественное исключительное право. Таким образом, переводчик является полноценным правообладателем своего перевода. Согласно п.3. все той же ст.1260 ГК РФ, переводчик осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания перевода. То есть если описанные ранее шаги по заключению договора были успешно сделаны, то переводчик будет правомерно обладать исключительным правом на свой перевод, и сможет распоряжаться им по своему усмотрению.

Когда перевод будет закончен, придет время договориться с издательством о его издании. На практике, конечно, переговоры с издательствами начинаются гораздо раньше, но договор с издательством заключается в отношении уже оконченного перевода. Об особенностях издательских договоров мы обязательно поговорим в будущих статьях. Пока же хочется остановиться вот на чем: издательство почти всегда просит авторов переводов предоставить доказательства правомерности осуществления ими перевода. Тут переводчику очень пригодится договор, заключенный с изначальным автором, о котором шла речь выше. Дело в том, что таким образом издательство страхуется от претензий правообладателя исходного произведения, и это нормально.

Переводчик может смело предоставить копию договора в издательство, удалив или скрыв в нем конфиденциальную информацию (персональные данные, номера счетов, сумму сделки и т.п.). Следует ли напоминать, что все договоры, касающиеся осуществления перевода (как с автором исходного произведения, так и с издательством), должны заключаться в письменной форме…

Кстати, о письменных и устных формах. Следует отметить, что устные переводчики тоже обладают авторскими правами на осуществленный ими перевод. Согласно п.3. ст.1259 ГК РФ, авторские права распространяются на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме)…

Последний момент, на котором я хотел заострить внимание – это осуществление переводов произведений, авторы которых уже скончались. В этом случае перед началом перевода такого произведения следует выяснить, действует ли еще исключительное право на произведение. В зависимости от права страны, в которой было издано исходное произведение, этот срок может меняться. В России, например, исключительное право действует на протяжении всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. При этом не важно, был ли автор при жизни правообладателем произведения; все равно срок действия исключительного права будет считаться от жизни автора.

Если этот срок прошел, то исходное произведение считается перешедшим в общественное достояние. Произведение, перешедшее в общественное достояние, переводчик может смело использовать без разрешения и без заключения каких-либо договоров (п.2.ст.1282 ГК РФ). В этом случае он так же станет обладателем исключительного права на осуществленный перевод и сможет им распоряжаться.

Если же исключительное право еще действует, но автор скончался, то следует обратиться к наследникам и выяснить, являются ли они правообладателями или же исключительное право было отчуждено в пользу какого-либо издательства. Далее следует заключить лицензионный договор с соответствующим правообладателем, как описано в начале статьи.