Приказ 107

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. № 107
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

Кабінет Міністрів України постановляє:

Прем’єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 107

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

1. Пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«коефіцієнти співвідношення посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, першого заступника, заступника міністра та голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними згідно з додатком 1 — 1 ;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

«Положення абзаців другого — четвертого цього пункту не поширюються на Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, їх перших заступників, заступників і голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.”.

3. Доповнити постанову пунктом 2 — 1 такого змісту:

«2 — 1 . Установити, що:

Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися премія за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка встановлюється щокварталу Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам Прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів і заступникам міністрів — відповідним міністром згідно з поданням керівника державної служби в державному органі, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може виплачуватися премія за результатами основних показників розвитку регіону, яка встановлюється щокварталу за погодженням із суб’єктом призначення згідно з поданням керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.”.

4. У пункті 4:

1) абзаци третій — п’ятий виключити;

2) абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

«Голові Антимонопольного комітету, Голові Фонду державного майна, Голові Державного комітету телебачення і радіомовлення — приймається за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України згідно з поданням керівника державної служби відповідного органу:

щодо встановлення надбавки за інтенсивність праці — до 5 числа місяця, що передує місяцю, з якого пропонується встановити надбавку, із зазначенням періоду, на який її пропонується встановити;

щодо виплати премії — до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — двадцять першим;

3) абзац одинадцятий виключити;

4) доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

«Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України та його заступникам, міністру — приймається за погодженням з Прем’єр-міністром України;

першому заступнику та заступнику міністра — приймається за погодженням з міністром згідно з поданням керівника державної служби в державному органі;

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій ѕ за погодженням із суб’єктом призначення згідно з поданням керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації.”.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцятим — двадцять п’ятим;

5) абзац двадцятий викласти в такій редакції:

«Пропозиції щодо виплати премії за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що потребують розгляду Прем’єр-міністром України, Міністром Кабінету Міністрів України, подаються до 5 числа місяця, що настає за останнім місяцем кварталу, за який здійснюється преміювання, Секретаріату Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатком 6.”;

6) абзаци двадцять перший і двадцять другий виключити;

7) абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

«У разі порушення строків, зазначених в абзацах восьмому, дев’ятому і двадцятому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.”;

8) в абзаці двадцять четвертому слова і цифри «віце-прем’єр-міністру України за формою згідно з додатками 4 і 5” замінити словами і цифрами «Міністру Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатками 4, 5 і 6”;

9) абзац двадцять п’ятий виключити.

5. У додатку 1 до постанови виключити такі позиції:

«Прем’єр-міністр України

20 000

Перший віце-прем’єр-міністр України

18 000

Віце-прем’єр-міністр України

17 000

Міністр

16 000

Перший заступник Міністра

15 000

Заступник Міністра

14 000”.

6. Доповнити постанову додатком 1 — 1 такого змісту:

«Додаток 1 — 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, першого заступника, заступника міністра, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Прем’єр-міністр України

Перший віце-прем’єр-міністр України

Віце-прем’єр-міністр України

Міністр

Перший заступник Міністра

4,5

Заступник Міністра

4,5

Голова обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

4,5

__________
Примітка.

Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні. Перегляд розміру посадового окладу здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано статистичні дані.”.

7. У додатку 2 виключити таку позицію:

«Голова обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,6”.

8. Доповнити постанову додатком 6 такого змісту:

«Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір премії, відсотків/гривень

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії, відсотків/гривень”.

за попередній квартал

запропонований

В России с 1 января 2021 года парам при обращении к услугам суррогатных матерей будет достаточно половой клетки будущего отца семейства. Ранее для вынашивания ребенка требовался генетический материал либо обоих родителей, либо потенциальной матери. В Российской ассоциации репродукции позитивно оценили изменение, однако отметили, что Минздрав в своем указе превысил полномочия, внеся изменение в закон.

«Минздрав вышел за пределы полномочий»

В России официально разрешат парам использовать в суррогатном материнстве одновременно донорскую половую клетку будущей матери и родные половые клетки потенциального отца. Соответствующее изменение указано в приказе Минздрава №803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» — документ уже прошел регистрацию в Минюсте РФ, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве, курирующем здравоохранение.

1 января 2021 года приказ вступит в силу, заменив старый № 107н. Сейчас данная норма регулируется п. 9 ст. 55 ФЗ №323 и ст. 77 приказа № 107н, в которых указано, что «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения «.

Эти пункты противоречат графе приказа № 107н «Использование донорской спермы», согласно которой парам разрешено использовать родную половую клетку женщины одновременно с донорской спермой в случае наследственных заболеваний и азооспермим (патологическое отсутствие сперматозоидов в сперме) у партнера, а также зафиксированной неэффективности ЭКО.

Новый приказ позволяет и женщинам не участвовать в выращивании эмбриона при условии, что сперма ее партнера или мужа не донорская. Парам запрещено использовать только донорские ооциты и донорскую сперму одновременно, а также полностью донорский эмбрион, который не имеет генетического родства ни с одним из будущих родителей ребенка.

Как пояснили «Газете.Ru» в Минздраве РФ, приказ не противоречит закону, он лишь уточняет его. «По части суррогатного материнства один из родителей должен быть генетически связан с ребенком — это может быть как отец, так и мать. Закон всегда устанавливает фундаментальные вещи. Нормативно-правовые акты признаны уточнять, объяснять механику»,

— сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем не менее адвокат и член комиссии по этике и праву Российской ассоциации репродукции Ольга Зиновьева считает, что, внося такие изменения, Минздрав «выходит за пределы своих полномочий». «Честно говоря, я здесь вижу противоречие с законом. По большому счету, закон несколько уже определяет эти программы. Приказ Минздрава противоречить закону никак не может, это подзаконный акт. Поэтому полагаю, что Минздрав не ошибся, а вышел за пределы своих полномочий», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Ранее она рассказала на своей странице в Facebook, что негласный запрет на использование донорских ооцитов в парах вызывал вопросы у клиник, предоставляющих услуги вспомогательных репродуктивных технологий. Они не могли понять, нужно ли отказывать в суррогатном материнстве парам, в которых женщина не могла предоставить собственные ооциты: например, из-за менопаузы, перенесенной радио- или химиотерапии, а также других показаниях.

«Но раз уж Минюст зарегистрировал, то либо сам не разобрался, либо закрыл глаза. В любом случае клиники ВРТ могут в этой части успокоиться и пациентам своим с таким «полудонорством» не отказывать, по крайней мере до отмены этого пункта Приказа N 803н Верховным судом», — заявила эксперт.

Она уверена, что новый приказ «подтверждает легитимность суррогатных программ с использованием донорских ооцитов». «На использовании «заранее приисканных женских половых клеток» основано немало уголовных дел. Не только вступление в силу, но и само издание Приказа 803н, на мой взгляд, должно заставить обвинение задуматься о перспективах уголовного дела в этой части и принять верное процессуальное решение», — пояснила Зиновьева «Газете.Ru».

«Мужчина законом не предусмотрен»

Согласно новому приказу, одиноким мужчинам по-прежнему нельзя пользоваться программой суррогатного материнства. Это возможно только для пары (мужчина и женщина), состоящей или не состоящей в браке, а также для одиноких женщин. Примечательно, что запрет на суррогатное материнство для мужчин не прописан ни в документе, который вступит в силу со следующего года, ни в старых законе и приказе — там указаны лишь те категории, которым прибегать к этой услуге разрешено.

В Минздраве РФ в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнули, что одинокому мужчине иметь ребенка при помощи суррогатной матери в России не позволят: «Одинокий мужчина указанными нормами закона не предусмотрен».

Однако одиноким мужчинам удается обойти закон — они ищут девушек, способных сыграть роль гражданской супруги. И те отказываются от будущего ребенка, когда эмбрион уже внесли в матку суррогатной матери, рассказал «Газете.Ru» адвокат, специализирующийся на суррогатном материнстве, Вадим Кудрявцев. «Некоторые мужчины действуют по другим схемам.

Там же в законе указано, что могут воспользоваться процедурой суррогатного материнства пары вне брака. В итоге мужчина и женщина обращались в клинику как пара, а потом на последним этапе она отказывалась. И получалось, что итоге суд принимал решение оставить ребенка мужчине. Попробуй в суде разберись, состояли они в отношениях или нет»,

— пояснил эксперт.

Запрет на использование суррогатного материнства противоречит 19-й статье Конституции, в которой говорится о равных правах для мужчин и женщин, заявил председатель правления фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер.

«В наше время мужчина в плане семейного ухода поравнялся с женщиной. Очень много историй, когда жена работает, а муж сидит с младенцем, кормит его из бутылочки. Однако этот запрет — очевидная дискриминация. Пусть его авторы почитают Конституцию РФ — там не написано, что женщины главнее мужчин. Почему надо вводить откровенно дискриминационные приказы?» — возмутился правозащитник.

30 сентября стало известно о том, что Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует массовый арест мужчин, пользовавшихся услугами суррогатных матерей в РФ, сообщал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что у мужчин «нетрадиционная сексуальная ориентация». «В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — заявил собеседник агентства.

Адвокат Игорь Трунов, защищающий обвиняемых по этому делу, арестованных в Москве в июле 2020 года, подтвердил данные ТАСС. Он назвал действия Следкома незаконными и необоснованными.

«В отношении одиноких мужчин, которые воспользовались ЭКО с 2014 года, СК собирается провести так называемую люстрацию, так как следствие считает, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, являются квалифицирующими признаками», — сказал он.

Юрист добавил, что правоохранители изъяли все документы за период с 2014 по 2020 год, принадлежащие компаниям «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», которые, по версии следствия, и предоставляли неправомерные программы суррогатного материнства.

«СК стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договора, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие. В настоящее время известно о десяти одиноких отцах — это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими», — сказал Трунов.

Данное дело было возбуждено в январе 2020 года после того, как в Одинцове правоохранители обнаружили мертвого младенца, рожденного суррогатной матерью для вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро, а также еще троих детей, появившихся на свет схожим способом, и их няню. Следом, 23 июня, еще пять таких новорожденных были найдены в московской квартире – их должны были забрать родители из Китая, однако им помешали ограничительные меры по COVID-19 и возбужденное ранее уголовное дело.

Всего в столичном регионе таких детей оказалось 11 – среди них четверо четырехлетних детей предполагаемого организатора схемы — гендиректора «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, который, по словам защиты, успел улететь в Прагу до задержания. В середине июля по делу о торговле людьми арестовали восемь человек – в том числе гендиректора «Европейского центра суррогатного материнства» (ЕЦСМ) Владислава Мельникова, троих акушеров и еще четырех медиков.