Приказ мз 256

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2019 № 415

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2019 р.
за № 761/33732

Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», абзацу третього підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, з метою удосконалення державної тарифної політики у транспортній сфері НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, що додаються.

2. Державному підприємству обслуговування повітряного руху України забезпечити опублікування Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України у збірнику аеронавігаційної інформації (AIP) України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 15 вересня 2010 року № 669 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 року за № 844/18139.

4. Відділу авіаційного транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем’єр-міністр України —
Міністр економічного розвитку і торгівлі
Голова Державної регуляторної
служби України

С. Кубів
К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
04 червня 2019 року № 415

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2019 р.
за № 761/33732

СТАВКИ
плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

1. За послуги з аеронавігаційного обслуговування (далі — АНО) повітряних суден (далі — ПС) у повітряному просторі районів польотної інформації України (далі — ПП РПІ) на маршруті, а також на підході та в районі аеродрому, стягується плата за встановленими ставками.

2. Одиничні ставки плати встановлюються незалежно від національної належності ПС та форми власності експлуатанта.

3. Розмір плати за послуги з АНО на маршруті для польоту у ПП РПІ обчислюється за формулою

r = t × n,

де

розмір плати за послуги з АНО на маршруті;

одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті;

кількість одиниць обслуговування такого польоту.

Для кожного конкретного польоту кількість одиниць обслуговування (n) визначається за формулою

n = d × p,

де

коефіцієнт відстані для ПП РПІ;

ваговий коефіцієнт для відповідного ПС.

Коефіцієнт відстані для ПП РПІ (d) визначається діленням на 100 ортодромічної відстані в кілометрах між аеродромом вильоту в межах ПП РПІ або точкою входження в ПП РПІ та аеродромом першої посадки в межах ПП РПІ або точкою виходу з ПП РПІ.

Ортодромічна відстань, яка береться до розрахунку, зменшується на 20 кілометрів для кожного зльоту і для кожної посадки на території України.

Ваговий коефіцієнт для відповідного ПС (p), виражений числом із двома десятковими знаками після коми, визначається як квадратний корінь із частки від ділення на 50 максимальної сертифікованої злітної маси ПС (у метричних тоннах, з одним десятковим знаком після коми), зазначеної у сертифікаті експлуатанта, свідоцтві льотної придатності, інструкції з льотної експлуатації чи іншому рівноцінному офіційному документі, за формулою

де

максимальна сертифікована злітна маса ПС (далі — MTOW) у метричних тоннах.

Якщо MTOW цього ПС невідома, для розрахунку вагового коефіцієнта береться маса найважчого відомого ПС того самого типу.

Якщо для одного ПС є кілька значень MTOW, ваговий коефіцієнт визначається на основі найбільшої MTOW, дозволеної для цього ПС державою його реєстрації.

У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних модифікацій одного типу, для обчислення вагового коефіцієнта для кожного із цих ПС використовується середнє значення MTOW у всіх його ПС цього типу.

Зміни щодо парку ПС експлуатанта мають переглядатись не рідше ніж 1 раз на рік.

Одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті (t) встановлюється у розмірі 51,1 євро.

4. Розмір плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому визначається за формулою

R = T × N,

де

розмір плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому;

одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому;

кількість одиниць обслуговування, виражена числом з двома десятковими знаками після коми, визначається як частка від ділення на 50 максимальної сертифікованої злітної маси ПС, яка піднесена до степеня 0,7, за формулою

де

MTOW ПС у метричних тоннах (з одним десятковим знаком після коми), зазначених у сертифікаті експлуатанта, свідоцтві льотної придатності, інструкції з льотної експлуатації чи іншому рівноцінному офіційному документі.

Якщо MTOW цього ПС невідома, для розрахунку розміру плати береться маса найважчого відомого ПС того самого типу.

Якщо для одного ПС є кілька значень MTOW, ваговий коефіцієнт визначається на основі найбільшої MTOW, дозволеної для цього ПС державою його реєстрації.

У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних модифікацій одного типу, для розрахунку розміру плати (R) для кожного з цих ПС використовується середнє значення MTOW у всіх його ПС цього типу.

Зміни щодо парку ПС експлуатанта мають переглядатись не рідше ніж 1 раз на рік.

Одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому (T) встановлюється у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту «Бориспіль» та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.

5. Одиничні ставки плати за послуги з АНО ПС у ПП РПІ встановлено без урахування податку на додану вартість. Нарахування сум податку на додану вартість проводиться відповідно до чинного законодавства України.

6. Звільняються від плати за АНО такі категорії польотів:

польоти, що здійснюються ПС із максимально дозволеною злітною масою менше ніж 2 метричні тонни;

польоти, що здійснюються з офіційною місією винятково для перевезення королівських осіб та безпосередніх членів їх родин, глав держав і урядів, міністрів. У всіх випадках це має бути підтверджено статусом польоту у відповідному плані польоту;

польоти з метою пошуку та рятування, які виконуються за завданням компетентних органів;

польоти, що закінчуються на аеродромі вильоту і здійснюються без проміжних посадок;

польоти для перевірки і тестування обладнання, яке використовується як наземний аеронавігаційний засіб;

навчально-тренувальні польоти, які виконуються виключно для отримання свідоцтва авіаційного персоналу або підвищення рівня кваліфікації членів екіпажу, про що зазначається в плані польоту. Ці польоти мають здійснюватися тільки в межах ПП РПІ та не мають використовуватися для перевезення пасажирів, вантажу, переміщення або перебазування ПС;

польоти ПС, що внесені до Реєстру державних повітряних суден України та виконуються з некомерційною метою.

Начальник Відділу
авіаційного транспорту

Д. Кушпіль

В соответствии со статьями 5.2.11 и 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 399; 2004, N 35, ст. 3607) и в целях совершенствования порядка медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение (Приложение N 1).

1.2. Форму N 070/у-04 «Справка для получения путевки» (Приложение N 2).

1.3. Форму N 072/у-04 «Санаторно-курортная карта» (Приложение N 3).

1.4. Форму N 076/у-04 «Санаторно-курортная карта для детей» (Приложение N 4).

1.5. Инструкцию по заполнению формы N 070/у-04 «Справка для получения путевки» (Приложение N 5).

1.6. Инструкцию по заполнению формы N 072/у-04 «Санаторно-курортная карта» (Приложение N 6).

1.7. Инструкцию по заполнению формы N 076/у-04 «Санаторно-курортная карта для детей» (Приложение N 7).

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 215 «О направлении больных на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение» <*>.

<*> Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2001, регистрационный N 2800.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.